Sa ngalan ng Ama 09/05/2012

A. Mga ideya

  1. Magsisimula ang salinlahi, at ikaw ang tagapaghatid ng binhing mula sa kaitaasan.
  2. Inaasahan mong likás lamang sa amin ang magnasa sa materyal nang higit sa kailangan.
  3. Kahit hindi naisin, sisibol sa iyong hapag ang sutil na bunso na susuway sa utos o payo. Magdadabog siya’t aangil kapag hindi nasunod ang layaw, ngunit dahil taglay mo ang pasensiya ng tigulang ay gagamitin ang sinturon upang ipaunawa ang bisa ng latay at hagupit. Pailalim na tititig sa iyo ang anak, at isasadula niya ang musmos na tigreng gumagagad sa madudugong pangangaso.
  4. Maisasaloob niya ang gutom at ang tadhana ng pagtindig sa sariling mga paa, hanggang ang kagubatan o lungsod ay maipatong niya sa rabaw ng kaniyang palad o kamao.
  5. Titingalain niya ako bilang kapatid, at mananakop kami ng ibang lupain at tubigan kahit sa guniguni, at magiging ama rin balang araw, handang ipagmalaki ang ngalan mo ngayon at magpakailanman.

B. Komentaryo

Ang sanaysay na ito ay sumasalamin sa tunay na katangian ng pagiging magulang sa kanilang mga anak. Asahan na hindi magiging madali ang pagdidisiplina sa kanilang anak dahil mahabang panahon ang nakalaan sa bawat isa upang matuto. Sa patuloy na paglaki at pagtanda ng kanilang mga anak, ay patuloy rin nilang matututunan ang mga bagay na magpapahubog sa kanilang pagkatao.

C. Karanasan o Obserbasyon sa buhay

Masasabi ko na maluwag ang pagdidisiplina sa akin ng aking mga magulang. Ako ay malayang nakakagawa ng kung ano man ang aking naisin. Ngunit kapalit nito ang malaking responsibilidad para sa aking sarili dahil sa tiwala na binigay ng aking mga magulang. Higit na iniiwasan kong mabigo sa akin ang aking mga magulang dahil ako ay nag-iisang lalaki lamang sa aming magkakapatid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s